Společnost Baroque – place with taste, s.r.o. v lednu 2019 zahájila realizaci projektu číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009548 „Implementace age managementu v Baroque - place with taste s.r.o.“

Realizace projektu je plánována do 31. 12. 2021.

Projekt je zaměřen na zavádění opatření souvisejících s konceptem age managementu do řízení organizace. Age management je způsob řízení, který zohledňuje věk zaměstnanců a přihlíží k tomu, jak se v průběhu životních fází člověka na pracovišti mění jeho individuální zdroje ve vtahu k požadavkům práce.

Cílem realizace projektu je zavést systém řízení, který umožní dlouhodobé zavádění a udržování opatření age managementu ve společnosti a rozšířit tento koncept i do dalších provozů v rámci konceptu a holdingu baroque.

Projekt je realizován s finanční podporou EU.